خدا وجود دارد

مردی برای اصلاح به آرایشگاه رفت در بین کار گفتگوی جالبی بین آنها در مورد

خدا صورت گرفت آرایشگر گفت:من باور نمیکنم خدا وجود داشته با شد مشتری

پرسید چرا؟ آرایشگر گفت : کافیست به خیابان بروی و ببینی مگر میشود با

وجود خدای مهربان اینهمه مریضی و درد و رنج وجود داشته باشد؟

مشتری چیزی نگفت و از مغازه بیرون رفت به محض اینکه از آرایشگاه بیرون

آمد مردی را در خیابان دید با موهای ژولیده و کثیف با سرعت به آرایشگاه

برگشت و به آرایشگر گفت می دانی به نظرمن آرایشگر ها وجود ندارند مرد با

تعجب گفت :چرا این حرف را میزنی؟ من اینجاهستم و همین الان موهای تو را

مرتب کردم مشتری با اعتراض گفت : پس چرا کسانی مثل آن مرد بیرون از

آریشگاه وجود دارند آرایشگر گفت : آرایشگر ها وجود دارند فقط مردم به ما

مراجعه نمیکنند . مشتری گفت : دقیقا همین است خدا وجود دارد فقط مردم

به او مراجعه نمیکنند . برای همین است که اینهمه درد و رنج در دنیا وجود دارد.

                                                                                     ideaandcreativity.com

/ 0 نظر / 14 بازدید