# اما_خدای_من_رحم_کن_بر_من_٬_چون_من_خدایی_به_غیر_تو